harjattula-golf-logo_125x150

Ajankohtaista

harjattula-golf-logo

Harjattula Golf & Country Club ry. säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Harjattula Golf & Country Club ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista
lyhennettä HGCC. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

2. Tarkoitus ja toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin ja muun liikunnan harrastamista ja tässä tarkoituksessa järjestää
harjoituksia, kilpailuja, valmennus ja muita samantapaisia tilaisuuksia Harjattula Golf Oy:n ylläpitämällä
golfkentällä ja tarpeen mukaan muissa tiloissa.

3. Jäsenyys

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja juniorijäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus
voi hyväksyä henkilön, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksesta ja haluaa sitä edistää. Yhdistyksen
hallitus voi myös hyväksyä vuosijäseniksi yksityisiä henkilöitä sekä kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti
ansioituneen henkilön kunniajäseneksi. Juniorijäseneksi voi hallitus hyväksyä alle 20-vuotiaan henkilön.

4. Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi kokouksessaan, jossa on läsnä vähintään puheenjohtaja, kapteeni ja puolet hallituksen
jäsenistä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä henkilön joka:

 • Ei suorita jäsenmaksuaan eräpäivään mennessä.
 • Toiminnallaan tai käyttäytymisellään huonontaa yhdistyksen mainetta.
 • Ei noudata yhdistyksen kokouksiin liittyviä päätöksiä.
 • Muutoin toimii yhdistyksen etujen vastaisesti.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksen jäsenyydestä, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai
puheenjohtajalle, taikka ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

5. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut

Yhdistyksen syyskokous vahvistaa yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut tulevalle kalenterivuodelle.
Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja juniorijäsenet suorittavat vuosittaisen jäsenmaksun kyseisen vuoden
maaliskuun loppuun mennessä. Uudet jäsenet suorittavat velvoitteensa kahden viikon kuluessa jäseneksi
liittymisestä.

6. Pelilupa

Peliluvan yhdistyksen käytössä olevalle kentälle myöntää yksi tai useampi hallituksen nimeämä henkilö.
Peliluvan saamiseksi edellytetään hyväksytty tasoitusluku tai muu riittävä näyttö golftaidoista.

7. Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kapteeni, puheenjohtaja, joka kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja
vähintään neljä (4) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan sekä tarvittavat toimikunnat. Yhdistyksen syyskokous valitsee
puheenjohtajan, kapteenin ja muut hallituksen jäsenet.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen seuraava kokous valitsee uuden jäsenen
toimikauden loppuajaksi.

Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan, joka tarvittaessa toimii myös hallituksen
sihteerinä sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja määrää heidän palkkaetunsa.
Hallitus laatii yhdistyksen järjestyssäännöt, jotka yhdistyksen syyskokous hyväksyy.

8. Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai
milloin yksikin hallituksen jäsen sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätäntävaltainen lukuun ottamatta 4. pykälässä mainittua erottamispäätöksen tekemistä, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

9. Tilien ja hallinnon tarkastus

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja tilit sekä tarpeelliset asiakirjat on maaliskuun 1. päivään
mennessä jätettävä tilintarkastajille, joiden on maaliskuun 15. päivään mennessä annettava hallitukselle
lausuntonsa.

Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilintarkastajat valitaan tilikaudeksi kerrallaan.

Yhdistyksen syyskokous valitsee tilintarkastajat.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen syyskokous pidetään
vuosittain marraskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenestä (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua
tarkoitusta varten hallitukselta niin vaatii.

Kutsu varsinaiseen kokoukseen sekä ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on ilmoitettava yhdistyksen
kotisivuilla sekä yhdistyksen sähköisen jäsenrekisterin tarjoamien viestintäkanavien kautta jäsenen
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelinnumeroon.

Kokouskutsun ilmoittamisen tulee tapahtua aikaisintaan kolmekymmentä (30) ja viimeistään seitsemän (7)
päivää ennen kokousta.

11. Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat

Kevätkokous

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa
 • valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • esitellään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
 • esitetään tilintarkastajien lausunto
 • vahvistetaan tuloslaskelma ja tase, sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
  vastuuvelvollisille
 • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 • käsitellään muut kokouskutsussa esitellyt asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen
  maaliskuun 15. päivää kyseistä vuotta.

Syyskokous

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan pöytäkirjantarkastajat
 • valitaan ääntenlaskijat
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä sääntöjen 7. pykälän mukaisesti
 • päätetään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana
 • valitaan kapteeni
 • valitaan hallituksen muut jäsenet
 • valitaan tilintarkastajat
 • vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
 • vahvistetaan tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 • käsitellään muut kokouskutsussa esitellyt asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen lokakuun
  alkua kyseisenä vuonna.

12. Ääni-, puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenmaksunsa maksaneella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
Juniori- ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenmaksunsa laiminlyönneillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Jos äänet menevät tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

13. Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä tai se tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen
erikseen on määrännyt määräyksessä mainitulla tavalla.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa yhdistyksen kokouksessa
käsiteltäväksi, jos siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätöksen tekemiseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa
(3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla,
golfurheilua edistävään toimitaan.

15. Erinäisiä säännöksiä

Niissä kohdissa, joista ei näissä säännöksissä muuta ole määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain
säännöksiä.

Harjattula Golf &
Country Club

Harjattulantie 84
20960 Turku

Caddiemaster
(ajanvaraus, info)

puh. 040 587 6523

Toimisto

puh. 040 587 6296

Palautetta pelaamisesta ja kentästä

Harjattula Golf & Country Club